Acties

Persbericht 12/07/12

Open brief van de Belgische en Nederlandse ondernemingsraden en vakbonden aan het Philips Lighting Top-Management

De ondernemingsraden van de Philips Lighting vestigingen in Nederland en België hebben op donderdag 12 juli samen met de vakbonden een  open brief naar de top van Philips Lighting gestuurd. Onder het motto “Philips mag het licht niet uitdoen voor zijn werknemers” dringen de OR-en en vakbonden er op aan de door Philips ingezette strategische koers voor Europa binnen de Lighting groep snel te wijzigen.
De werknemersvertegenwoordigers constateren dat het merendeel van de Lighting vestigingen in West-Europa uitgemolken worden en dat investeringen, die broodnodig zijn voor behoud van werkgelegenheid, uitblijven. “Het vertrouwen van de werknemers in het Philips Lighting management is helemaal weg. Ondernemerschap binnen Philips Lighting in Europa is verworden tot  kostenbesparingen, productie wordt verplaatst naar lagelonenlanden en de behaalde winsten worden elders geïnvesteerd. Philips zet bijna alle kaarten op LED in en laat talrijke kansen in de niet-LED verlichting liggen”.
De door Philips ingezette koers is funest voor de werkgelegenheid van Philips in West-Europa. “Het is des te schrijnender dat CEO Frans van Houten de regeringsleiders van Europa aanspoort om adequate maatregelen te nemen om de Europese economie uit het slop te trekken terwijl Philips op zijn beurt de eigen werkgelegenheid afbreekt. Vanuit maatschappelijk oogpunt is dit onverantwoordelijk gedrag. Het zou terecht zijn als regeringsleiders mannen als Van Houten op hun verantwoordelijkheid zouden wijzen”.
De gezamenlijke OR-en en vakbonden willen met de open brief een sociale dialoog voeren met de top van Philips Lighting over de te volgen strategie. Overleg binnen nationale grenzen volstaat niet meer aangezien de besluiten van de Philips top een internationaal karakter hebben. Op termijn sluiten mogelijk ook andere OR-en en vakbonden uit Europese landen die actief zijn bij Philips Lighting vestigingen aan bij dit initiatief.
“Overal binnen Europa worstelen werknemers met de vraag welk perspectief Philips hen nog te bieden heeft. Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat met de juiste investeringen en lokaal ondernemerschap dat gericht is op innovatie, de  werknemers een goed toekomstperspectief geboden kan worden. Zij constateren echter met lede ogen dat Philips het lokaal ondernemerschap de nek omdraait met een enorme werkgelegenheidskrimp tot gevolg”.

Werk hervat bij Philips Turnhout na spontane staking

Februari 29, 2012     

Bij elektronicaproducent Philips in Turnhout is het personeel vanmiddag opnieuw aan het werk gegaan na een spontane staking van vanmorgen. De directie van het bedrijf dat 1600 werknemers telt, had gisterennamiddag aangekondigd in de loop van dit jaar de productielijn waar reflectoren worden vervaardigd, te verhuizen naar China. Aan de lijn werken 25 arbeiders waarvan 14 met een vast contract en 11 tijdelijke werkkrachten.  Die laatste zullen hun contract niet verlengd zien door de maatregel, terwijl de vaste arbeiders aan het werk worden gezet in andere afdelingen. 

De onverwachte aankondiging van de directie gaf woensdagochtend aanleiding tot een spontane stakingsactie van de betrokken arbeiders die zich in de loop van de voormiddag heeft uitgebreid naar de rest van het personeel.  Uit solidariteit, maar ook omdat er wordt gevreesd dat de andere afdelingen hetzelfde lot beschoren zijn, zo vertelt ons ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde Erwin Oris: ‘Het gaat slechts om een productieafdeling van 25 mensen, maar het personeel heeft de indruk dat dit een proefproject zou kunnen zijn. Als dit lukt, zouden ook andere afdelingen kunnen verhuizen, vreest men.’ 

Verder zijn bonden en personeel verontwaardigd over de ongelukkige wijze waarop er door de directie is gecommuniceerd. De beslissing werd aangekondigd als een voldongen feit zonder dat er ooit sociaal overleg had plaatsgevonden. Algemeen secretaris Ortwin Magnus verklaart hierover: ‘Wij betreuren en zijn verontrust over de manier waarop er gisteren werd gecommuniceerd, die niet eigen is aan deze site van Philips. We rekenen erop dat er in de toekomst opnieuw ruimte zal zijn voor ernstig overleg om tot degelijke oplossingen te komen vooraleer er dergelijke verklaringen worden gedaan.’

Intussen is er met het personeel overeengekomen dat het werk wordt hervat mits de belofte van de directie dat er volgende donderdag een ontmoeting zal plaatsvinden met Mircea Buzgar, die verantwoordelijk is voor industrial operations van HID wereldwijd. De bonden hebben dus een week de tijd om een tegenvoorstel te doen om de lamp in Turnhout even goedkoop te produceren als in China. Op basis van naakte cijfers wordt dan de situatie volgende week donderdag herbekeken en in overleg worden de alternatieve voorstellen van de vakbonden in overweging genomen.


________________________________

Minder verdienen is langer werken

Er bestaat in ons land nog altijd geen loongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Daarom organiseren we samen met de progressieve vrouwenbeweging zij-kant jaarlijks Equal Pay Day, de dag voor gelijk loon. Dit jaar valt Equal Pay Day op 25 maart.

Je loon bepaalt je pensioen

Equal Pay Day 2011 legt dit jaar het verband tussen lonen en pensioenen. Omdat vrouwen doorgaans een lager loon hebben, krijgen ze ook een lager individueel pensioen. Vrouwen zouden in theorie dus veel langer moeten werken om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen. In theorie, want werken tot je 70ste, 75ste of 80ste, dat kan nooit de bedoeling zijn.

Equal Pay Day 2011 wil mensen bewust maken dat hun loopbaan en hun loon bepalend zijn voor hun latere pensioen. “Minder verdienen is langer werken” is daarom de boodschap van dit jaar.

Neem ook eens een kijkje op de officiële Equal Pay Day-site 

IPA
Nationale 24-uren staking
op vrijdag 4 maart
  • 0,3% maximum meer loon vanaf 2012: onaanvaardbaar. Werknemers hebben recht op meer, niet de aandeelhouders en het management.
  • Handen af van ons indexsysteem! 
  • Optrekken van het minimumloon met €10 per maand: onaanvaardbaar. Werknemers die al bitter weinig verdienen hebben recht op meer! 
  • Afbouw bediendestatuut: onaanvaardbaar. Arbeiders hebben recht op meer, bedienden niet op minder!
  • Besparingen op de kap van de werknemers: onaanvaardbaar. De fiscale cadeaus aan bedrijven moeten worden afgeschaft! De notionele intrest alleen kost al meer dan 5 miljard aan de staatskas.
  • Geen aanvallen op (brug)pensioenen, sociale zekerheid en openbare diensten. Neen aan sociale achteruitgang, samen voor sociale vooruitgang!

Praktisch:

  • We leggen het werk neer donderavond om 22 uur tot en met vrijdag 18 uur.
  • Dit geldt ook voor unit-dagen, dienstreizen enz…………………….
  • €30 stakingsvergoeding (begin week 10 naam en geboortedatum binnenbrengen in het vakbondslokaal)

ABVV-METAAL VERWERPT ONTWERP INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2011-2012

ABVV-METAAL GAAT VOOR:
· ÉÉN STATUUT VOOR ALLE WERKNEMERS
· EEN REËLE KOOPKRACHTVERHOGING, GEEN AALMOES
· BEHOUD VAN DE INDEX
· VRIJWARING VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID

ABVV-METAAL heeft het ontwerp IPA gewogen en veel te licht bevonden. Natuurlijk had er meer in
kunnen staan (opleiding en vorming, verhoging minimumlonen, tewerkstelling jongeren …). Dat is altijd zo.
Het probleem is dat wat er in staat catastrofaal is voor de arbeiders in dit land. Voor ABVV-METAAL is dit
IPA te weinig en te laat. Wij waren niet de oorzaak van de crisis, wij moeten de rekening niet betalen.

ABVV-METAAL is VOOR:

– één statuut voor alle werknemers: het ontwerp IPA maakt geen einde aan de discriminaties
tussen arbeiders en bedienden. Op het tempo van het IPA komen de twee statuten inzake
opzegtermijnen ten vroegste in 2068 gelijk en blijven de twee statuten bestaan;
– een reële koopkrachtverhoging in vrije onderhandelingen: nu de winsten en de bonussen
toenemen en de graaicultuur weer de bovenhand krijgt, moeten de werknemers het doen met
een maximale loonmarge van 0,3%. De werknemers eisen meer dan een aalmoes;
– het behoud van de index: het ontwerp IPA zet de deur wagenwijd open om de koppeling van
de lonen aan de levensduurte op de helling te zetten. Je hebt enkel een studie nodig om aan
de index te prutsen;
– de vrijwaring van de sociale zekerheid: iedereen zegt dat er geld te weinig zal zijn om de
vergrijzing te nancieren maar de minimale verbeteringen inzake opzegtermijnen worden
niet betaald door de patroons, maar door de sociale zekerheid. Na de maatijdcheques, en
ecocheques moet de gemeenschap nu ook opdraaien voor de opzegtermijnen en de
RVA premie voor ontslagen arbeiders.

ABVV-METAAL is VOOR:

– het behoud van de bestaande brugpensioenregelingen;
– de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen ook na 2011;
– verderzetting van de crisismaatregelen (verhoging van de uitkering bij tijdelijke
werkloosheid en crisispremie): STOP de CHANTAGE door de patroons die deze dossiers
onterecht koppelen aan het IPA

DAAROM ZEGT ABVV-METAAL NEEN AAN HET ONTWERP
VAN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

 Personeel Philips Turnhout opnieuw aan het werk


Bij Philips Turnhout hebben de bedienden en arbeiders die instaan voor de bewaking, het dienstencentrum (met onder meer post en telefonie) en de machinekamer (waardoor onder meer grondstoffen naar de productie worden gevoerd), vandaag rond 10.30 uur het werk hervat. Dat gebeurde nadat de directie het twintigtal betrokken medewerkers beloofde dat ze tegen half januari duidelijkheid zouden hebben over de geplande outsourcing.
Normaal zou Johnson Controls volgens een wereldwijd akkoord met Philips de taken van bewaking, dienstencentrum en machinekamer overnemen, samen met het betrokken personeel. “Half januari zou het verdict vallen. “Dit sleept al zeer lang aan, dus de mensen blijven met dat gevoel zitten. Maar de lokale directie zou ook bij Philips in Amsterdam gaan bepleiten om de activiteiten onder eigen beheer te behouden. Dat is een kleine strohalm voor het personeel.”
“De prikactie was een zeer duidelijk signaal voor de directie”Er is afgesproken dat de mensen tegen 15 januari een definitief antwoord zullen krijgen wat er gaat gebeuren en onder welke voorwaarden een eventuele overdracht naar Johnson Controls zou plaatsvinden. Dat moet een einde brengen aan de onzekerheid die al sinds midden 2007 duurt, eerst met Arcadis als mogelijke partner en nu met Johnson Controls.

Spontane actie bij deel personeel Philips Turnhout


Bij Philips Turnhout heeft een deel van het personeel dinsdagmorgen spontaan het werk neergelegd. Het gaat om 15 tot 20 bedienden en arbeiders die instaan voor de bewaking, het dienstencentrum (met onder meer post en telefonie) en de machinekamer (waardoor onder meer grondstoffen naar de productie worden gevoerd). De vakbonden steunen de spontane actie. De productie draait wel normaal bij het bedrijf. 
Normaal zou Johnson Controls de bewaking, het dienstencentrum en de machinekamer overnemen en zou ook het personeel overgaan. “Daarover is door Philips een wereldwijd akkoord gesloten met Johnson Controls”. “Er zijn al een aantal Philips-vestigingen met hen in zee gegaan, maar in Turnhout kan Johnson Controls niet aan de contractuele voorwaarden voldoen. En de machinekamer is toch wel het hart van de fabriek, dus dit ligt gevoelig. Er zijn bovendien geruchten over besparingen op personeel die Johnson Controls zou overwegen.” De betrokken personeelsleden legden dinsdagmorgen spontaan het werk neer om een signaal te geven aan de directie. De rest van het personeel kreeg wel toegang tot het bedrijf. ACV, LBC-NVK, ABVV en BBTK steunen de actie.

Europese betoging 29/09/2010

Mars voor werk 29/1/2010

 
 Voor werk, respect en sociale rechtvaardigheid
Vakbondsbetoging  vrijdag op 29 januari  in BrusselIn alle sectoren en regio’s treffen zware herstructureringen duizenden werknemers. Met bovenop vele individuele ontslagen in KMO’s.  Onze werknemers zijn het slachtoffer van de financiële en economische crisis. De oorzaken: ongereguleerd kapitalisme, losgeslagen speculanten, hebzucht van management, maatschappelijk onverantwoord ondernemen, … 
Als werknemers nemen we dit niet langer. Wij eisen een gereguleerde en duurzame economie. Een rechtvaardige maatschappij gestoeld op waardige jobs 
Daarom organiseren ACV, ABVV en ACLVB vrijdag 29 januari samen een mars voor werk, respect en sociale rechtvaardigheid in Brussel.De belangrijkste eisen:
– Stop het schaamteloos dumpen van werknemers 
– Behoud en creatie van jobs in België en in Europa 
– Meer jobs voor jongeren en werklozen
– Geen overheidssteun meer aan bedrijven zonder voorwaarden inzake behoud en creatie van jobs
– Verdediging van de werkgelegenheid in de openbare diensten
–  Begeleiding van werklozen en  opschorting van het systeem van controle op de beschikbaarheid, in afwachting van een grondige hervorming van dit systeem.Deze betoging wordt georganiseerd door de drie vakbonden. Maar alle democratische organisaties die de eisen kunnen onderschrijven  zijn welkom.Praktische informatie:
Verzamelen:  10 uur
Speechen:      10.45 uur
Vertrek:         11 uur
Actie Philips Brugge:


Aan de twee toegangspoorten van Philips actie gevoerd. Iedereen die tussen 7.15 en 10uur het bedrijf binnenging, kreeg het pamflet ‘Solden, ook bij Philips’. De vakbonden protesteren tegen het ontslag van een delegue van de bedienden. “Als vakbonden kunnen wij ons absoluut niet akkoord verklaren met elke vorm van ontslag zonder gegronde redenen, laat staan van beschermde werknemers”, aldus Christel Burke, secretaris van BBTK. ABVV-Metaal voerde actie samen met de bediendenbonden.


Generatiepact: